jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: verkleinwoorden eenvoudig 1

Volgens de taalkunde is een verkleinwoord: de kleine vorm van een zelfstandig naamwoord (of bijwoord). In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden.

Als je deze opdracht te makkelijk vindt, kun je meteen een moeilijkere opdracht over verkleinwoorden maken.

Schrijf de verkleinwoorden.   

1: de baksteen – het

2: het toetsenbord – het

3: de maag – het

4: de iris – het

5: de bank – het

6: de darm – het

7: de hoofddoek – het

8: het boek – het

9: de armband – het

10: de koptelefoon – het

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam