jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: lastige woorden met ei of ij 3

Deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij is extra moeilijk. In deze opdracht staan namelijk allemaal woorden die zowel met een korte-ei als met een lange-ij geschreven kunnen worden, maar ze hebben een andere betekenis. Je weet dus pas hoe je het woord schrijft, als je de betekenis kent. 

Als deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij te moeilijk is, kun je ook eerst eenvoudigere opdrachten over ei/ij maken.

Schrijf de woorden aan het begin van de zin op de juiste plaats.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam