jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij zinnen 3

Wanneer schrijf je een korte-ei of een lange-ij? In deze taaloefening ga je aan de slag met de korte-ei en de lange-ij. Dit zijn allemaal woorden die je uit je hoofd moet leren: inprentwoorden

Je kunt ook eenvoudigere opdrachten maken over korte-ei en lange-ij.

De verschillende ei/ij-woorden staan in zinnen. Typ het woord met de korte-ei of de lange-ij.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam