jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: lastige woorden met ei of ij 1

Deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij is extra moeilijk. In deze opdracht staan namelijk allemaal woorden die zowel met een korte-ei als met een lange-ij geschreven kunnen worden, maar ze hebben een andere betekenis. Je weet dus pas hoe je het woord schrijft, als je de betekenis kent. 

Als deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij te moeilijk is, kun je ook eerst eenvoudigere opdrachten over ei/ij maken.

In deze opdracht vul je steeds zei of zij in. Let op: soms staan er twee woorden naast elkaar!

1: Wat je?

2: Ik dus dat wel naar me moet luisteren.

3: Tegen wie jij dat?

4: Ik dat tegen haar?

5: En wat ?

6: dat ze dat zou doen.

7: dat?

8: Of jij dat?

9: dat.

10: Oké, als het zegt.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam