jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: lastige woorden met ei of ij 2

Deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij is extra moeilijk. In deze opdracht staan namelijk allemaal woorden die zowel met een korte-ei als met een lange-ij geschreven kunnen worden, maar ze hebben een andere betekenis. Je weet dus pas hoe je het woord schrijft, als je de betekenis kent. 

Als deze opdracht over de korte-ei en de lange-ij te moeilijk is, kun je ook eerst eenvoudigere opdrachten over ei/ij maken.

Schrijf de woorden aan het begin van de zin op de juiste plaats.

1: reizen, rijzen: Deeg kan en mensen kunnen .

2: hei, hij: vroeg of je mee naar de gaat.

3: meiden, mijden: vaak gevaarlijke situaties.

4: zei, zij: erg lieve dingen.

5: leiden, lijden: Pijn tijdens het van een vergadering is niet fijn.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam