jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Privacybeleid


Download Privacybeleid

Laatst gewijzigd op: 5-mei-2021

Privacy- en cookieverklaring Juf Melis B.V.

Dit is de privacy- en cookieverklaring (hierna: ‘Privacyverklaring’) van Juf Melis B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 75500566 (hierna ook: ‘wij’ ‘we’ en ‘ons’). Hierin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens die worden verkregen via onze website www.jufmelis.nl en/of www.jufnt2.nl en het platform dat toegankelijk is via onze website door in te loggen met een account.

Ons platform is bestemd voor leerlingen die hun Nederlandse taalvaardigheden willen verbeteren. Ook docenten, remedial teachers, taalmaatjes, cursusleiders, ouders/verzorgers en andere personen die lesgeven (hierna gezamenlijk aangeduid als: “Onderwijzers”) kunnen via ons platform toegang krijgen tot oefenmateriaal en de ontwikkeling van hun eigen leerling(en) of kind(eren) volgen.

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en gebruikers van het platform. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Rollen

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Europese privacywetgeving, wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende rollen van organisaties: verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

Voor zover de school/instelling waar je als leerling onderwijs volgt of waar je (als Onderwijzer) werkzaam bent een abonnement bij Juf Melis B.V. heeft gesloten, is de school/instelling aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via ons platform. Juf Melis B.V. is in dat geval verwerker.

Als je een (persoonlijk) abonnement bij Juf Melis B.V. hebt gesloten of gratis oefeningen maakt op onze website dan is Juf Melis B.V. wel verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via het platform. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die door middel van cookies op onze website worden verzameld. Ook daarover vind je hieronder meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Leerlingen

Account aanmaken

Als je een abonnement afsluit op onze website, vragen wij je om tijdens het online aanmeldproces de volgende (persoons)gegevens in te vullen: voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, factuuradres (alleen als je een factuur per post wilt ontvangen), school/instelling gegevens (indien van toepassing).

Deze gegevens worden gebruikt om het abonnement te kunnen activeren en de factuur te kunnen versturen. Aan het verstrekte e-mailadres wordt vervolgens een account gekoppeld. Het e-mailadres wordt gebruikt voor contact met Juf Melis B.V. Bijvoorbeeld wanneer je het wachtwoord vergeten bent.

Oefenen

Zowel tijdens het aanmaken van een account als daarna, bijvoorbeeld tijdens of na het maken van oefeningen, kunnen wij informeren naar jouw leeftijd, (taal/opleidings)niveau en andere informatie die relevant kan zijn om ons oefenmateriaal te verbeteren of om dit beter af te stemmen op jouw behoeftes en niveau.

Resultaten

In ‘mijn rapport’ worden gegevens en resultaten getoond van de oefeningen die je hebt gemaakt, zoals welke oefening is gemaakt, datum van de gemaakte oefening, oefentijd, aantal pogingen en (juiste en onjuiste) antwoorden.

Ook wordt door ons bijgehouden of je via het platform opgegeven huiswerk hebt gemaakt of niet. Deze gegevens worden bewaard om jouw voortgang bij te houden en om inzicht te geven in jouw ontwikkeling.

Wij verwerken de resultaten en andere gegevens daarnaast nog op geaggregeerd niveau. Dat wil zeggen dat deze gegevens niet meer (direct) tot jou te herleiden zijn. Hierdoor kunnen wij jou en jouw Onderwijzer beter inzicht geven in jouw ontwikkeling en ons materiaal beter afstemmen op het niveau en de behoeften van jou en andere leerlingen.

Prepaidcode

(geldt alleen voor een klasabonnement of ander groepsabonnement)

Na het aanvragen van een abonnement en het aanmaken van een account wordt er een prepaidcode aan de abonnee (school/instelling) verstrekt, waarmee individuele accounts voor/door leerlingen kunnen worden aangemaakt. Bij het aanmaken van deze accounts dienen voor- en achternaam en het e-mailadres van de leerling te worden ingevuld.

Deze gegevens worden gebruikt om een persoonlijk account voor elke leerling te activeren, zodat leerlingen kunnen inloggen op het platform en oefeningen kunnen maken.

Als je als leerling een account hebt gemaakt met een prepaidcode dan is jouw account gekoppeld aan het account van een Onderwijzer. Dit betekent dat hij of zij jouw naam, e-mailadres en rapportgegevens kan inzien. Op deze manier krijgt de Onderwijzer inzicht in jouw ontwikkeling. Onder "mijn gegevens" kun je zien welke Onderwijzer er aan jouw account is gekoppeld.

Onderwijzers

Als een Onderwijzer een account aanmaakt en/of oefeningen via ons platform maakt, bijvoorbeeld om het oefenmateriaal uit te proberen, dan worden dezelfde (persoons)gegevens als die van de leerlingen verwerkt (zie hiervoor).

Als je Onderwijzer bent, kunnen wij daarnaast nog informeren naar het niveau van de klas(sen) of leerling(en) waaraan jij lesgeeft en andere relevante informatie om het oefenmateriaal te verbeteren of beter af te kunnen stemmen of de behoeftes en het niveau van de betreffende klas(sen) of leerling(en).

Nieuwsbrief

Wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van de laatste ontwikkelingen van Juf Melis B.V. kun je jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief door jouw naam, e-mailadres en aanspreekvorm in te voeren. Wanneer je jezelf aanmeldt kan worden gevraagd of je een leerling, ouder/verzorger, docent, remedial teacher, cursusleider, taalmaatje of andere geïnteresseerde bent, zodat de inhoud van de nieuwsbrief die jou wordt toegestuurd beter op jouw interesses kan worden afgestemd. Elke nieuwsbrief die wordt verzonden, bevat een afmeldmogelijkheid.

Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailjet van Mailgun Technologies, Inc.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailgun Technologies, Inc. gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk ter uitvoering van het abonnement dat jij of jouw school/instelling met ons hebt/heeft afgesloten.

De verwerking van informatie op geaggregeerd niveau is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. Zowel wij, scholen/instellingen, Onderwijzers als leerlingen hebben er belang om het oefenmateriaal te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de wensen en het niveau van leerlingen. Ook het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van onze website en het platform is uiteindelijk in ieders belang.

Fiscale en administratief relevante gegevens verwerken wij ook op basis van een wettelijke plicht. Wanneer een verwerking op jouw toestemming wordt gebaseerd, heb je het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Dit doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking vóórdat de toestemming is ingetrokken. 

Gegevens delen

Wij behandelen jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Wij zullen je persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

  • je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
  • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze producten en/of diensten;
  • dat op grond van de wet, een rechterlijk bevel of op verzoek van toezichthoudende- of opsporingsautoriteiten verplicht of toegestaan is;
  • dat nodig is ter voorkoming of bestrijding van fraude of ter bescherming van onze rechten of de rechten van derden.

Houd er rekening mee dat jouw Onderwijzer wel inzage heeft in jouw gegevens als je bent toegevoegd aan een klassenabonnement of een ander groepsabonnement. Meer uitleg hierover vind je onder ‘prepaidcode’.

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze beveiligingsmaatregelen bieden naar ons oordeel een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de risico's verbonden aan het platform.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens (e-mailadres en scores) worden maximaal twee jaar na het laatste gebruik van jouw account geanonimiseerd. In sommige gevallen kunnen jouw gegevens echter langer bewaard worden als dat noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Zo wordt onze financiële administratie zeven jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.

Rechten

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonlijke informatie die wij over jou verwerken. Als deze informatie onjuist of onvolledig is, kun je deze zelf aanpassen. Je kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens verzoeken. Tot slot heb je in sommige gevallen het recht om je eigen persoonsgegevens, die je zelf aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere partij over te (laten) dragen.

Als je een account hebt bij Juf Melis B.V., kun je jouw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig aanpassen door in te loggen en je accountinstellingen te wijzigen. Als dit niet lukt, neem dan contact op via juf@jufmelis.nl. Om misbruik van jouw identiteit te voorkomen kunnen wij enkele vragen stellen om jouw identiteit vooraf vast te stellen.

Verzoeken aan jouw school/instelling

Als je accounthouder bent van een klasabonnement of ander groepsabonnement of als leerling bent toegevoegd aan een abonnement, zul je de hiervoor genoemde verzoeken moeten indienen bij jouw eigen school/instelling. Jouw school/instelling laat ons vervolgens weten of wij uitvoering moeten geven aan jouw verzoek(en).

Verzoeken aan Juf Melis B.V.

Als je een persoonlijk abonnement bij ons hebt afgesloten, gratis oefeningen hebt gemaakt of onze website enkel hebt bezocht, kun je de hiervoor genoemde verzoeken rechtstreeks bij ons indienen. Je kunt hiervoor zowel per e-mail als per post contact met ons opnemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, op verzoeken reageren.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden via de 'help'-functie van de browser.

Meer specifiek maken wij gebruik van functionele cookies om je gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden, zodat je deze niet bij ieder nieuw bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies van Clicky van Roxr Software Ltd. om te kunnen zien hoe onze website functioneert en om onze website te kunnen verbeteren.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Roxr Software Ltd. gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij Clicky wordt enkel een willekeurig gegenereerde unieke ID in een cookie opgeslagen.

Om bezoekers uniek te kunnen identificeren wordt een cookie met uniek ID gebruikt. Ook loggen wij jouw IP-adres om fraude en oneigenlijk gebruik van onze website en platform te kunnen detecteren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als jij ondersteuning vraagt via onze helpdesk.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op de website. Wij adviseren dan ook om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Wanneer je extra informatie wilt aanvragen over de website of ons platform, kun je ons een e-mail of een brief sturen. Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens van je:

  • E-mailadres
  • Naam (bij vragen via de post)
  • Adres (bij vragen via de post)

Deze gegevens worden gebruikt om de verzochte informatie aan je te verstrekken en/of je vragen te beantwoorden. Aarzel ook niet om contact met ons op te nemen als je opmerkingen of klachten hebt. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Juf Melis B.V.
Chrysantenstraat 27
5644 KL Eindhoven
e-mail: juf@jufmelis.nl


Volgende oefening

  • oefening naam