jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Privacybeleid


Jufmelis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Ze draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jufmelis.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen waarvan u zelf heeft aangegeven dat u het toestaat.


Diensten

Jufmelis.nl gebruikt uw gegevens voor de volgende diensten:

  • Bijhouden van rapport en voortgang.
  • Versturen van e-mailnieuwsbrieven.
  • Versturen van facturen.

Wij zullen alleen de gegevens vragen die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij zorgen voor een veilige en gecontroleerde opslag van uw gegevens. Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen en wij zullen nooit om uw wachtwoord vragen. Jufmelis.nl slaat geen betalingsgegevens op bij uw gegevens.


Prepaid code

Wanneer u gebruik maakt van een abonnement dat betaald is via een prepaid code dan heeft de betaler van de prepaid code (de docent) ook toegang tot uw rapport. Wie dit is kunt u terugvinden onder "mijn gegevens".


Cookies

Jufmelis.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van statistieken (google analytics en getclicky.com). U kunt uw browser zo instellen dat het geen cookies accepteert voor jufmelis.nl. Cookies worden ook gebruikt voor de functie "volgende keer automatisch inloggen".Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.