jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra

Welkom, hier staan allerlei extra taaloefeningen.

De Nederlandse grammatica bestaat uit allerlei verschillende onderdelen en op dit deel van de site staan opdrachten die niet in de categorie spelling, werkwoordspelling, woordenschat, taalkundig ontleden of redekundig ontleden vallen.

Zo kun je oefeningen maken om signaalwoorden en zinsverbanden te herkennen, woorden in alfabetische volgorde te zetten, het verschil tussen als en dan toe te passen, interpunctie juist te gebruiken en je kunt leren hoe je een woord moet af-bre-ken

Speciaal voor NT2’ers heb ik ook allerlei opdrachten gemaakt op zoals lidwoorden invullen, aanwijzend voornaamwoord oefenen, verkleinwoorden invullen, meervouden invullen en voegwoorden gebruiken

Jufnt2.nl

Sinds kort is er nóg een website, speciaal voor iedereen die Nederlands als tweede taal (NT2) leert. Op jufnt2.nl staan alle opdrachten speciaal voor NT2'ers, anderstaligen, nieuwkomers, leerlingen van de internationale schakelklas, leerlingen van de eerste opvang anderstaligen, cursisten die bezig zijn met de inburgering Nederlands en eigenlijk voor iedereen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Neem een kijkje op jufnt2.nl! Als je een abonnement hebt op jufmelis.nl, kun je met dezelfde inloggegevens inloggen.  

Veel oefenplezier!

Groetjes van Juf Melis
Volgende oefening

  • oefening naam