jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 5

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Ik heb boek in één dag uitgelezen.

2: Zou jij gedicht voor willen dragen?

3: verhaal vind ik erg ontroerend.

4: Sergii vindt som erg gemakkelijk.

5: les vonden de leerlingen erg leuk.

6: Ik zou leerling graag even spreken.

7: docent heeft haar lessen heel goed voorbereid.

8: Zou jij student een rondleiding kunnen geven?

9: kind is haar papa kwijt.

10: Ik denk dat volwassene bij jou hoort.

vorige oefening:
dit of deze in zinnen 4
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.