jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: dit of deze in zinnen 5

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Ik heb boek in één dag uitgelezen.

2: Zou jij gedicht voor willen dragen?

3: verhaal vind ik erg ontroerend.

4: Sergii vindt som erg gemakkelijk.

5: les vonden de leerlingen erg leuk.

6: Ik zou leerling graag even spreken.

7: docent heeft haar lessen heel goed voorbereid.

8: Zou jij student een rondleiding kunnen geven?

9: kind is haar papa kwijt.

10: Ik denk dat volwassene bij jou hoort.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze in zinnen 4
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 6

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.