jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: als of dan beginner 2

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: dunner

2: leuker

3: gekker

4: even intelligent

5: ouder

6: jonger

7: sneller

8: langzamer

9: even vlug

10: even sluw

Uitleg over: als of dan
vorige oefening:
als of dan beginner 1
volgende oefening:
als of dan beginner 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.