jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: hoofdzin en bijzin 1

Score

0%


Kijk goed naar de onderstaande samengestelde zinnen. Geef aan of je te maken hebt met de combinatie hoofdzin+hoofdzin, hoofdzin+bijzin of bijzin+hoofdzin. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de voegwoorden of het verschil oefenen tussen het nevenschikkende voegwoord en het onderschikkende voegwoord. 

1:
2:
3:
4:
5:
volgende oefening:
hoofdzin en bijzin 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.