jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

Als of dan?

Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan.
Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als.


Voorbeelden:

  • Zij is groter dan ik.
  • Ik ben liever dan Sacha.
  • Ik ben even groot als Yael.
  • Bas is even slim als Mohammed.


Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.