jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Feiten en meningen

Het is erg belangrijk om het verschil tussen feiten en meningen te herkennen. Een mening is iets dat iemand vindt. Een feit is iets dat zo is, iets dat vast staat. Feiten zijn dingen die bijvoorbeeld onderzocht zijn.


Soms proberen mensen te doen alsof iets een feit is, terwijl het eigenlijk een mening is. Ze doen dat vaak om mensen te overtuigen. Argumenten met feiten zijn vaak sterkere argumenten dan argumenten met meningen. Lees ook de uitleg over objectief en subjectief.


Meningen

  • Ik vind jou lief.
  • Jij bent lief.
  • Iedereen vindt jou lief.
  • Jufmelis.nl is de beste taalsite.

Feiten

  • Jufmelis.nl is in 2008 begonnen.
  • Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat roken schadelijk is.
  • Twee plus drie is vijf.

Maak hier de opdrachten over mening of feit.
Lees hier de uitleg over objectief en subjectief.


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.