jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

punten, vraagtekens en hoofdletters

Punten

Een zin begin je met een hoofdletter en eindig je meestal met een punt(.).

  • Ik ga naar huis.
  • Ik houd van spelling.

Vraagtekens

Als de zin een vraag is, eindigt de zin met een vraagteken(?).

  • Hoe laat ga jij naar de markt?
  • Waarom ben je zo laat?

Uitroeptekens

Een uitroepteken wordt gebruikt als iets wordt geroepen of als iemand een heftige emotie voelt, zoals boosheid, angst of erge verbazing.

Zinnen die in de gebiedende wijs staan, krijgen vrijwel altijd een uitroepteken.

  • Ruim je kamer op!
  • Help!


Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.