jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden p of pp 1

Weet jij de juiste spelling van deze woorden? Je kunt ook eenvoudigere spellingoefeningen maken over woorden met p of pp.

Vul het woord aan met p of pp en schrijf het woord helemaal over. 

1: (ra...ort)

2: (sto..en)

3: (a...arte)

4: (pa…rika)

5: (ja…on)

6: (e…istel)

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam