jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: dit of deze invullen 5

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: werkboek

2: opdracht

3: rekensom

4: bladzijde

5: rekenmachine

6: mens

7: oefening

8: lesboek

9: agenda

10: kalender

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze invullen 4
volgende oefening:
dit of deze invullen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.