jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: pv of voltooid deelwoord 1

Score

0%


Vul de juiste vorm van 'worden' in. Zet de werkwoorden in de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, de persoonsvorm in de verleden tijd of gebruik het voltooid deelwoord.

1: Ik (worden, tt) juf.

2: Hij (worden, tt) agent.

3: Emin (worden, tt) een geweldige advocaat.

4: Hans en Rob (worden, tt) computerprogrammeur.

5: Jasmijn en Nadine (worden, tt) docent.

6: Ik (worden, vt) juf.

7: Hij (worden, vt) docent.

8: Dirk en Stefan (worden, vt) beroemde voetballers.

9: Francine is illustrator (worden).

10: Josje en Liza zijn docent (worden).

volgende oefening:
pv of voltooid deelwoord 2

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.