jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

werkwoordspelling: onvoltooid deelwoord herkennen 2

Score

0%


In deze oefening staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per regel het woord aan dat een onvoltooid deelwoord zou kunnen zijn.

1: rennend, gerend, rent, renden

2: gesprongen, spring, springend, spring

3: duik, duikend, dook, gedoken

4: gevraagd, vragen, vragend, vroeg

5: bijten, gebeten, bijtend, beten

6: lopen, lopend, liepen, gelopen

7: kijk, kijkend, gekeken, kijken

8: wordend, geworden, werden, werd

9: masseren, masserend, gemasseerd, masseert

10: bellen, belden, bellend, bel

Uitleg over: onvoltooid deelwoord
vorige oefening:
onvoltooid deelwoord herkennen 1
volgende oefening:
onvoltooid deelwoord herkennen 3

Oefeningen:

Stam (ik-vorm)

Werkwoordrij

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm TT en VT

Voltooid deelwoord

Persoonsvorm of voltooid deelwoord

Onvoltooid deelwoord ofwel tegenwoordig deelwoord

Vormen van het werkwoord herkennen

Werkwoordspelling door elkaar

Regelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Wederkerende werkwoorden

werkwoorden uit het Engels

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.