jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

Informatie over persoonlijk abonnement


Een abonnement voor één persoon kost 8 euro per jaar. Hieronder kunt u precies lezen wat een abonnement voor één persoon inhoudt.

Maak direct een persoonlijk abonnement aan!

Inloggen

Vanaf het moment dat u een abonnement aanmaakt op jufmelis.nl kunt u inloggen en vanaf het moment dat de betaling binnen is, kunt u echt aan de slag op jufmelis.nl. Doordat u ingelogd bent, kan jufmelis.nl alles bijhouden. Jufmelis.nl onthoudt alles, ook als u een week later weer verder gaat met oefenen.

inloggen bij jufmelis.nl

Mijn rapport

Met een abonnement op jufmelis.nl kunt u altijd inloggen op jufmelis.nl. Alles wat u op de site doet, wordt bijgehouden. U kunt dus precies zien hoe lang u heeft geoefend, welke oefeningen u allemaal heeft gemaakt en u kunt zelfs zien wat u precies fout heeft gedaan. Dit staat allemaal in "mijn rapport".

Persoonlijk rapport overzicht Per oefening worden de scores getoond

Mijn gegevens

Bij "mijn gegevens" kunt u uw gegevens zien en kunt u eventueel uw e-mailadres of uw wachtwoord wijzigen. Natuurlijk kunt u ook via uw e-mailadres uw wachtwoord wijzigen. U klikt dan op ‘wachtwoord vergeten’ als u gaat inloggen.

Uw profielgegevens ziet u bij mijn gegevens

Het foutenoverzicht

Als u precies wilt zien wat u eerder fout heeft gedaan, kunt u dat zien in het foutenoverzicht. Dit doet u door in uw rapport op een score te klikken.

U kunt precies zien welke fouten u gemaakt heeft.

Maak direct een persoonlijk abonnement aan!


Klasabonnement

Jufmelis.nl heeft ook de mogelijkheid voor een klasabonnement. Klik hier voor informatie over het jufmelis.nl klasabonnement.Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.