jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

Het alfabet

Het alfabet gaat als volgt:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Het alfabet wordt gebruikt om woorden in een bepaalde volgorde te zetten. Je kijkt eerst naar de eerste letter, dan naar de tweede letter, dan naar de derde letter en zo verder.


In bijvoorbeeld een woordenboek staan de woorden in alfabetische volgorde.Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.