jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Vragende voornaamwoorden: vr. vnw (interrogatief pronomen)

Vragende voornaamwoorden zijn: wie, wat , welke (welk) en wat voor (een). Ze staan heel vaak aan het begin van een vraagzin.


Voorbeelden:


  • Wie gaat er mee?
  • Wat ga jij vanavond doen?
  • Welke klasgenoten gaan mee naar Londen?
  • Wat voor profiel kies jij?


Let op: wanneer je andere woorden aan het begin van een vraagzin ziet staan, is het dus geen vragend voornaamwoord (meestal is het dan een bijwoord).

Bij wat voor (een) klik je dus meerdere woorden aan!


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

  • oefening naam