jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Onbepaalde voornaamwoorden: onbep. vnw. (indefiniet pronomen)

Onbepaalde voornaamwoorden zijn onder andere: iets, niets, iemand, niemand, alles, men, wat elk, ieder(een).


Een onbepaald voornaamwoord verwijst naar iets vaags. Dat kunnen personen of dingen zijn.


Voorbeelden:

  • niemand praat met Piet
  • men zegt dat altijd
  • ik heb wel iets gehoord


Let op: Wat is alleen een onbepaald voornaamwoord als je het kunt vervangen door iets.


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Volgende oefening

  • oefening naam