jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het telwoord (numerale)

Algemene uitleg

Een telwoord ofwel numerale is een onderdeel van het taalkundig ontleden en dat is weer onderdeel van de schoolgrammatica. Meestal zijn telwoorden eenvoudig te herkennen, je kunt er namelijk bij tellen òf ze geven een volgorde aan.


Voorbeelden:

 • één, twee,
 • veel enkele
 • eerste, tweede, derde, driehonderdste
 • laatste, middelste


Wat telwoorden soms een lastige woordsoort maakt, is dat er eigenlijk vier verschillende telwoorden zijn. Telwoorden bestaan uit hoofdtelwoorden en rangtelwoorden en die zijn weer te verdelen in bepaalde telwoorden en onbepaalde telwoorden.


telwoorden
hoofdtelwoorden rangtelwoorden
bepaald onbepaald bepaald onbepaald

De termen

telwoord: tw (Latijnse naam: numerale)
hoofdtelwoord: htw (Latijnse naam: cardinale)
rangtelwoord: rtw (Latijnse naam: ordinale)
bepaald hoofdtelwoord: bep. htw
onbepaald hoofdtelwoord: onbep. htw
bepaald rangtelwoord: bep. rtw
onbepaald rangtelwoord: onbep. rtw

Hoofdtelwoorden

Hoofdtelwoorden zijn woorden die je gebruikt als je telt of als je een hoeveelheid aan wil geven. Een bepaald hoofdtelwoord geeft een precies aantal aan en een onbepaald hoofdtelwoord geeft juist géén precies aantal.


Bepaald hoofdtelwoord, voorbeelden:

 • één, twee, drieënvijftig
 • beide, allebei

Onbepaald hoofdtelwoord, voorbeelden:

 • enkele, verschillende, veel, weinig


Rangtelwoorden

Rangtelwoorden geven de volgorde aan. Een bepaald rangtelwoord geeft de precieze positie aan en een onbepaald ragtelwoord is juist niet precies.


Bepaald rangtelwoord, voorbeelden:

 • eerste, tweede, derde, honderdste

Onbepaald rangtelwoord, voorbeelden:

 • laatste
 • zoveelste, hoeveelste, middelste


Maak de eenvoudige oefeningen over de telwoorden of kies voor de opdrachten met alle soorten telwoorden door elkaar.


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

 • oefening naam