jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

jufnt2.nl Nederlands voor anderstaligen


Wist je dat jufnt2.nl ook bij jufmelis.nl hoort?

Met de inloggegevens van jufmelis.nl kun je ook op www.jufnt2.nl oefenen. Daar staan NT2-oefeningen voor iedereen die Nederlands als tweede taal heeft, zoals nieuwkomers, leerlingen van de ISK of EOA (Internationale Schakelklas of Eerste Opvang Anderstaligen), ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) of cursisten die oefenen in taalklassen of met een taalmaatje.

Op jufnt2.nl website kun je oefeningen maken en ze worden meteen voor je nagekeken. Bij de oefeningen staat korte en duidelijke uitleg. Jufnt2 is perfect te gebruiken naast andere taallessen. Er staan allerlei oefeningen voor spellingwerkwoordspellingwoordenschatgrammaticataalkundig ontleden en redekundig ontleden.

Volg jufnt2 op Instagram of Facebook.  


Veel plezier met oefenen!

Groeten van juf NT2, juf MelisVolgende oefening

  • oefening naam